Algemene Voorwaarden praktijk voor spirituele coaching DEVA

1. verstaat in deze algemene voorwaarden onder het afnemen van een 'dienst', alle activiteiten die de praktijk in opdracht van een afnemer levert of uitvoert.

2. Bij aanmelding voor het afnemen van een 'dienst' van de praktijk, is men verplicht het verschuldigde bedrag te voldoen, tenzij anders wordt overeen gekomen.

3. Een aanmelding voor het afnemen van een 'dienst' bij de praktijk, geschied altijd op vrijwillige basis en houdt tevens in dat akkoord wordt gegaan met deze algemene voorwaarden, waarvan men zich vooraf op de hoogte heeft gesteld.

5. Het verschuldigde bedrag voor alle diensten behalve consulten in de praktijk, die gepast en contant voldaan dienen te worden, dient minimaal 5 dagen voor aanvang overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer: NL35KNAB0257816933 t.n.v. DEVA tenzij anders overeengekomen.

6. Een aanmelding voor het afnemen van een 'dienst' bij de praktijk is van rechtswege bindend en kan alleen in overleg met de praktijk worden ontbonden. Afmelding door ziekte dient 2 dagen voor consult gerealiseerd te zijn anders wordt 50% van het verschuldigd bedrag in rekening gebracht. Bij niet komen zonder voorgaande , betaalt u 100% . Afmelding cursus 7 dagen van te voren anders wordt 100% in rekening gebracht.

7. Bij een in gebreke stelling van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een eventuele invorderingsmaatregel, geheel voor rekening van de afnemer zijn.

8. Indien buitengewone omstandigheden, buiten schuld van afnemer om, er toe leiden dat een al gedane aanmelding niet plaats kan vinden, worden gedane betalingen gerestitueerd.

9. DEVA.kan niet verantwoordelijk en daarom aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verlies/diefstal/schade van goederen dan wel lichamelijke of psychische schade als gevolg van eventuele behandelingen in de praktijk.

10 DEVA pretendeert aanvullend te zijn op de reguliere gezondheidszorg maar zal deze nooit gaan vervangen.

11. Bij (lichamelijke en/of psychische) medische klachten dient de afnemer van een 'dienst' bij de praktijk altijd eerst een arts of specialist te consulteren.

12. Een afnemer van een 'dienst' bij de praktijk is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid en gesteldheid voor, tijdens en na een behandeling bij de praktijk.

13. De afnemer is voor aanmelding van een eventuele behandeling(en) bij de praktijk verplicht om eventuele medicijn, buitensporig alcohol of drugsgebruik aan te geven.

14. DEVA behoudt zich te allen tijde het eenzijdig recht voor om zonder opgave van reden, aanmeldingen voor het afnemen van een 'dienst' te weigeren. Stenen en/of andere artikelen kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

15. In geval van eventuele geschillen die optreden als gevolg van een ontevreden afnemer van een 'dienst', zal DEVA haar uiterste best doen om het geschil in overleg op te lossen. Indien partijen niet tot elkaar kunnen komen, bestaat de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de klachtencommissie en / of advies te vragen bij de aangesloten beroepsvereniging SOLO partners.